Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Lễ Khánh Thành Trung Tȃm Sinh Hoạt Cộng Ɖồng Người Việt Quốc Gia Sacramento 07/07/2013 (Part 1)

Lễ Khánh Thành TT Sinh Hoạt Cộng Ɖồng Người Việt Quốc Gia Sacramento (2)